12 اسفند 1393

"باب اجتهاد همانند فقه شیعه در فقه سنت هم باز است"... زندگی در سایه «مذهب» و «قومیت» در گزارش شفقنا از سیستان و...

شفقنا- در ادامه گزارش سفر به سیتان و بلوچستان با تعدادی از کارشناسان و صاحب نظران سنی مذهب منطقه درباره مسایل مختلف از جمله؛ دیدگاه اهل سنت نسبت به مسایل جهان اسلام، اشتراکات و اختلافات مذاهب اسلامی، اقدامات مدرسه علوم دینی زاهدان و .. گفت وگو شده است که به شرح زیر می آید: باب اجتهاد همانند فقه شیعه در فقه سنت هم باز است: گفت وگو با مدیر حوزه علمیه اهل سنت...

 
 

اقتصادی