English  |   العربی  |   اردو  |   Turkish  |   افغانستان  |   Pakistan  |   India  |   العراق  |   لبنان  |   Bahrain  |   البحرین  |   ورزشی  |   زندگی  |   رسانه  |   نظرسنجی  |   شیعه گراف

اخبار پیشنهادی«رویکردهای تاریخی به واقعه عاشورا» در گفت وگوی شفقنا با دکتر مهریزی: نگاه جدیدی در حال شکل گیری است

شفقنا - وقتی از او پرسیده می شود، آیا این همه رویکرد متفاوت نسبت به متن ثابت واقعه عاشورا منطقی و طبیعی است؟ می گوید: حوادث و متن هایی که به گونه ای با عالم غیب ارتباط دارند و در مرکزیت آن شخصیت ها و افرادی حضور دارند که از پشتوانه وحی یا امور غیبی برخوردار هستند، این ظرفیت را دارند که رویکردهای جدیدی نسبت به آنها داشت و حادثه عاشورا این ظرفیت را دارد. حجت السلام والمسلمین دکتر مهدی مهریزی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه دین با توجه به نگاه و تحقیقاتی که نسبت به حادثه عاشورا انجام شده سه رویکرد...

مرجعیت شیعی

ایران

جهان

جهان اسلام

عراق-بحرین

عربستان-قطر

ترکیه-آذربایجان

مصر-سوریه

افغانستان-تاجیکستان

ادیان توحیدی

فقه و حقوق

فرهنگی-اجتماعی

رسانه

اقتصادی

علمی - سلامت

ورزش

ﻧﻆﺮﺳﻨﺠﻲ